جار ده کیلوگرمی

ظرف جار - ۱۰۰۰۰ گرمی

اندازه‌ی دهانه: 120mm

ظرفیت: 10kg

رنگ: شفاف

کد محصول: 70558

محصولات مشابه

جار پنج کیلوگرمی


ظرف جار - ۵۰۰۰ گرمی

جار پنج کیلوگرمی


ظرف جار - ۵۰۰۰ گرمی

انواع جار استوانه‌ای گرد


جار استوانه‌ای گرد از ۱۵۰ گرمی تا ۱۲۰۰ گرمی

جار طرح الماس


جار طرح الماس شفاف - ۱۰۰۰ گرمی

جار طرح شش گوش


جار طرح شش گوش شفاف - ۳۰۰۰ گرمی

جار طرح الماس


جار طرح الماس شفاف - ۳۰۰۰ گرمی

تماس با ما